Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe wg. poniższych zasad:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna MAJSTER z siedzibą w Gilowicach, 34-322 Gilowice ul. Strażackiej 4. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listowanie na adres: ul. Strażacka 4, 34-322 Gilowice
 • telefonicznie: 511 441 129
 • mail: [email protected]
 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane możemy przetwarzać w następujących celach i na następujących podstawach:

 1. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu środków nieelektronicznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. W celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, tj. osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub na żądanie Pana/Pani pracodawcy lub innego podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 3. W celu wykonania i na podstawie umowy, którą z nami Pan/Pani zawarł(a) (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), lub w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą lub podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani działa (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 4. W celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pana/Pani uwag na ich temat, Pana/Pani zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji klientów, badania jakości naszej obsługi itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO),
 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. W celu gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości. 

III. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od podmiotów innych niż osoby, których dane dotyczą.

W przypadku przekazywania nam danych osobowych pracowników lub innych osób działających w imieniu naszego kontrahenta, podmiot przekazujący te dane gwarantuje, że:

 • jest uprawniony do przekazania nam tych danych osobowych w jednym lub kilku celach, o których mowa w punkcie II i w zakresie, w jakim dane te są przekazywane,
 • osoby których dane przekazuje, zostały zapoznane z informacjami, o których mowa w niniejszej informacji, a na żądanie Administratora, kontrahent wykaże ten fakt w terminie wyznaczonym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni.
 1. Kategorie danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:

 1. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • numer rachunku bankowego,
 • numer PESEL,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • data urodzenia.
 1. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pracownikiem takiej osoby lub osobą działającą w jej imieniu:
 • imię i nazwisko, firma przedsiębiorcy;
 • adres prowadzenia działalności;
 • NIP, ewentualnie REGON;
 • numer rachunku bankowego;
 • dane kontaktowe;
 • dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
 • numer PESEL  rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości  w przypadku wymaganej identyfikacji osoby upoważnionej przez AUROLAND do działania w imieniu AUROLAND (np. odbiór węgla na kopalniach przez kierowców).
 1. Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub osobą działającą w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
 • dane służbowe pracowników lub osób działających w imieniu tych klientów (imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe),
 • numer PESEL (w przypadku przekazania Spółce odpisu z KRS w celu wykazania reprezentacji klienta),
 • numer PESEL  rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości  w przypadku wymaganej identyfikacji osoby upoważnionej przez AUROLAND do działania w imieniu AUROLAND (np. odbiór węgla na kopalniach przez kierowców).
 1. Odbiorcy danych.

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom kurierskim, transportowym, kancelarii prawnej, bankom realizującym płatności, firmom zajmującym się obsługą księgową.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

 1. Pana/Pani dane pozyskane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do upływu terminu, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji księgowej, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
 2. Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Przysługujące prawa.

Przysługuje Panu/Pani:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
 3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. Ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są  potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa,  zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien(na) Pan/Pani wtedy wskazać nam swoją szczególna sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do przenoszenia danych:

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył(a) na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na market przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

 1. Pliki cookies.

Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Menu